Tên đơn vị quản lý Dự án cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Tỉnh Đề tài cấp Cơ sở Dự án hợp tác quốc tế Dự án SXTN cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp Nhà nước Đề tài thuộc chương trình TĐ cấp NN Dự án thuộc chương trình TĐ cấp NN Nghiên cứu cơ bản Nhiệm vụ nghiên cứu theo NĐT Giáo dục và Bảo vệ môi trường Đề tài trọng điểm cấp Bộ Dự án SXTN cấp Bộ Đề tài cấp Đại học Huế Tổng số
3 - - - - - - - - - - - - - - 3
Khoa Công nghệ Thông tin - - 1 - - - - - - - - - - - - 1
Khoa Địa lí - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Khoa Giáo dục Chính trị - - - 1 - - - - - - - - - - - 1
Khoa Giáo dục Đặc biệt - - - - 1 - - - - - - - - - - 1
Khoa Giáo dục Mầm non - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
Khoa Giáo dục Quốc phòng - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
Khoa Giáo dục Thể chất 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
Khoa Hóa học - - 1 - - - - - - - - - - - - 1