Dữ liệu Đề Tài

Dữ Liệu Đề Tài 15 Kết quả

MADETAI6

TÊN ĐỀ ĐÀI 6

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 6
Đơn vị thực hiện : Khoa Khoa học Giáo dục
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm), Admin 01, Kim Hoàng Lộc, Hồ Kim Bá, Phạm Trọng Hiền, Lưu Thị Vũ, Tống Tạ Thúy
Người tham gia khác: Người tham giá khác 6

MADETAI11

TÊN ĐỀ ĐÀI 11

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 11
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Pháp
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm)
Người tham gia khác: Người tham giá khác 11

MADETAI10

TÊN ĐỀ ĐÀI 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 10
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Trung
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm)
Người tham gia khác: Người tham giá khác 10