Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học 6 / 7 Kết quả

Quản trị Hệ thống
Thạc sĩ

Quản trị Hệ thống
-Học Hàm- - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Thành Vũ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Nguyễn Văn Thành Vũ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên chính

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Chính trị

Xem chi tiết

Nguyễn Văn An
-

Nguyễn Văn An

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:

Xem chi tiết

Lê Minh Triết
Tiến sĩ

Lê Minh Triết
-Học Hàm- - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Sư phạm Tin học

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết

Nguyễn Xuân Bắc
Thạc sĩ

Nguyễn Xuân Bắc
-Học Hàm- - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Sư phạm Địa lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lí

Xem chi tiết

Lê Thái Bảo Thiên Trung
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Lê Thái Bảo Thiên Trung
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên chính

Chuyên ngành đào tạo:
Sư phạm Toán học

Đơn vị quản lý:
Khoa Toán - Tin

Xem chi tiết