Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học 1 Kết quả

Phạm Thị Hải Yến 123
Phó giáo sư - Cử nhân thực hành

Phạm Thị Hải Yến 123
Phó giáo sư - Cử nhân thực hành

Ngành đào tạo:
Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết