Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học 1 Kết quả

Kim Hoàng Lộc
Giáo sư - Kỹ sư

Kim Hoàng Lộc
Giáo sư - Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Giảng viên chính

Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm thử

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết