Dữ liệu Phát minh giải pháp

Phát minh giải pháp 9 / 9 Kết quả

phat minh giai phap

phat minh giai phap

Người tham gia: Admin 01 (Chủ sở hữu), Hồ Kim Bá
Năm công bố : 12/12/2019 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: phat minh giai phap

PM2

PM2

Người tham gia: Admin 01 (Chủ sở hữu), Kim Hoàng Lộc
Năm công bố : 09/08/2022 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: PM2

PM1

PM1

Người tham gia: Admin 01 (Chủ sở hữu), Hồ Kim Bá
Năm công bố : 03/08/2022 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: PM1