Dữ liệu Sách Giáo Trình

Dữ liệu Sách và Giáo Trình 3 / 3 Kết quả

dfsdfsdfdsf

sdsadasdsadasdsa

Nhà xuất bản:
Thể loại : Sách tham khảo
Lĩnh vực : Khoa học y, dược
Người tham gia: Quản trị Hệ thống (Chủ biên), Nguyễn Văn Thành Vũ

978-3-319-29235-9

Burn Image Classification Using One-Class Support Vector Machine

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Thể loại : Sách tham khảo
Lĩnh vực : Khoa học tự nhiên
Người tham gia: Lê Minh Triết (Chủ biên)

978-613-1-51572-9

Notion de limite et décimalisation des nombre réels au lycée

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Thể loại : Sách chuyên khảo
Lĩnh vực : Khoa học tự nhiên
Người tham gia: Lê Thái Bảo Thiên Trung (Chủ biên)

;